Thursday, October 26, 2017

Using Alias in Update SQL Statement

(Anhgolden's Blog) - Example

Without Alias:
==//==
Update tableA
Set name='abc'
==//==

With Alias statement:

Update A
Set A.name='abc'
From tableA as A

Update A
Set A.name=B.name
From tableA as A, tableB as B
Where A.id=B.id


Read More »

Friday, October 20, 2017

SugarCRM: Reset HomePage

(Anhgolden's Blog) - Mặc định Default HomePage của SugarCRM bao gồm các Dashlets sau:
a) Discover SugarCRM
b) SugarCRM News
c) Các Dashlets mặc định (Calls, Cases, Meetings, Opportunities, Accounts, Leads)

Để thay đổi Layout hoặc Disable "Discover SugarCRM" và "SugarCRM News" thì sửa file:
\modules\Home\index.php (line 98)

Để sửa đổi hoặc sắp xếp các Dashlets mặc định, thì sửa file:
\custome\modules\Home\dashlets.php
Read More »

Wednesday, September 6, 2017

SQL Server: Phân quyền cho User

(Anhgolden's Blog) - Để phân quyền cho User sử dụng trong SQL Server, ta sử dụng các câu lệnh sau:

a) Phân quyền:

Grant All on TableName/ViewName to UserName

Hoặc

Grant Select [,Insert] [,Update][,Delete] on TableName/ViewName to UserName

b) Xóa bỏ phân quyền:

Revoke All on TableName/ViewName from UserName
Read More »

Monday, August 21, 2017

Add members to be admin in Skype Group

(Anhgolden's Blog) - Add members to be admin in Skype Group

B1. Go to your Skype group.
B2. Type in "/setrole [SkypeName] MASTER"

Note: [SkyeName] là nick skype của member muốn add làm Adm

Note:
/setrole [Skype Name] MASTER | HELPER | USER | LISTENER
Read More »

Friday, August 18, 2017

SugarCRM: Additional Details in ListView Custom

(Anhgolden's Blog) - Chỉnh sửa Additional Details Box in ListView

Khi ta click vào biểu tượng [i] bên phải ngoài cùng của dòng dữ liệu trong ListView, Additional Details box sẽ mở ra - xem như Quick View thông tin.

Để mở rộng phạm vi của Quick View này, ta chỉnh sửa file:

Edit: [crm]\custom\modules\[module_name]\metadata\additionalDetails.php
Read More »

Wednesday, August 16, 2017

Excel: Đếm số lượng Sheet trong Bảng tính

(Anhgolden's Blog) - Để xác định số lượng Sheet trong bảng tính, ta có thể sử dụng cách sau:

Cách 1: Công thức =Info("numfile")

Lưu ý: Khi Insert hoặc Delete Sheet, công thức không tự động update kết quả. Ta cần phải Refresh bằng cách F2 ô công thức và Enter lại.

Cách 2: Dùng VBA - ALT-F11 - Insert Module

Copy và Run đoạn Script sau:

Public Sub dem_so_sheets()
  MsgBox "So sheet trong bang tinh nay la " & Application.Sheets.Count
End Sub
Read More »

Thursday, August 10, 2017

Excel: Thể hiện tỷ trọng và tìm giá trị theo thứ hạng

(Anhgolden's Blog) - Để thể hiện tỷ trọng giá trị các ngày trong tháng, so với các tháng cùng kỳ, ta thể hiện qua Conditional formating.

Ngoài ra, để xác định giá trị lớn thứ 1, thứ 2 hoặc thứ n cũng như giá trị nhỏ thứ 1, 2, m. Ta dùng công thức sau:

=Large(Mảng, thứ hạng)
=Small(Mảng, thứ hạng)

Read More »